Algemene voorwaarden

Algemeen

1. Op alle door en/of aan verkoper, hierna te noemen Softshop , gedaane aanbiedingen met Softshop gesloten overeenkomsten alsmede de uitvoering daarvan en op alle andere verbintenissen met Softshop , zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing.

2. De toepasselijkheid van door de koper gehanteerde voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij en voor zover deze uitdrukkelijk door Softshop schriftelijk zijn aanvaard en dan uitsluitend voor de overeenkomst waarvoor zij zijn aanvaard.

Aanbiedingen, overeenkomsten en prijzen

1. Alle door Softshop gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend.

2. Bij gebreke van een schriftelijke orderbevestiging wordt de factuur geacht het bestaan en de inhoud van de overeenkomst volledig juist te bewijzen.

3. De door Softshop vermelde prijzen van zowel producten alsmede diensten zijn inclusief btw en gelden exclusief verzendkosten

4. In geval van aantoonbare wijziging van een of meer kostprijsbepalende factoren, zoals inkoopprijzen, valutakoersen, belastingen, rechten, lasten en vrachten e.d. is Softshop gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te wijzigen. Koper heeft het recht de overeenkomst binnen 10 dagen na melding van de prijsverhoging de overeenkomst te ontbinden.

5. Zonder uitdrukkelijke bevestiging van de directie van Softshop is Softshop niet gebonden aan toezeggingen van haar medewerkers.

Garantie

Is uw Accu of oplader bij een tweedehands of nieuwe product defect? Wij geven ''geen'' Garantie op accu en oplader.
Onze Tweedehands producten worden : getest,gedesinfecteerd,stofvrij gemaakt,geïnstalleerd en verpakt.
Is uw hardeschijf , proccessor , trackpad, videochip , moederbord, toetsenbord defect? wij geven u 3 manden garantie op '' Tweedehands producten ''
Dode pixels: 1-3 binnen 5cm van de buitenrand, geen garantie, meer dan vier dode pixels in de buitenrand wordt het scherm vervangen. Één dode pixel in het midden scherm, geen garantie, meer dan één dode pixel in het midden scherm wordt vervangen. Indien er geen vervangende schermen voorradig zijn wordt er een passende oplossing geboden.

Software licenties:

Al onze tweedehandsproducten worden met een OEM Windows Xp, Windows Vista , Windows 7 licentie verkocht (afhankelijke van de licentie sticker). Sommige gevallen installeren wij voor onze klanten een nieuwere software (Windows versie 30 dagen geldig is) dan wat op de licentie sticker staat. Als de koper deze Windows versie langer dan 30 dagen wilt gebruiken, zou de koper zelf een volledige software licentie moeten aanschaffen.

Als u een ander software licentie op uw nieuwe en tweedehandsproducten wilt instaleren , zou u zelf een software licentie moeten aanschaffen. U kunt ook via ons een licentie code voor uw nieuwe en tweedehandsproducten kopen. Wilt u een nieuwe Windows OEM of Retail software licenties bestellen ?

Let op: Nieuwe pc’s en Laptops worden met een Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 OEM software licenties verkocht.

Indien een licentie niet blijkt te werken kunt u deze binnen 1 week ruilen voor een nieuwe ( De foutmelding zult u moeten aan tonen met een screenshot )

Toepasselijkheid en geschillen

1. Op alle overeenkomsten en verbintenissen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen betreffende een aanbieding, opdracht, overeenkomst of verbintenis waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of betreffende de voorwaarden zelf, zullen voor zover de wettelijke bepalingen zulke toelaten, worden beslist door de absoluut bevoegd rechter in het arrondissement.

Aansprakelijkheid

1. Behoudens op grond van bepalingen van dwingend recht, behoudens in geval van opzet of grove schuld van Softshop en behoudens hetgeen waartoe Softshop op grond van garantie gehouden mocht zijn, is Softshop niet gehouden tot vergoeding van schaden welke aard en oorzaak ook, ook niet indien schade is ontstaan door opzet of grove schuld van ondergeschikten van Softshop en door Softshop bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden en/of hulpzaken, door gebreken aan geleverde producten of diensten of door het niet, niet tijdig of niet juist functioneren van door Softshop te leveren of geleverde apparaten, programmatuur, documentatie en/of diensten.

2. Eventuele aansprakelijkheid van Softshop is te allen tijde beperkt tot het door Softshop , met betrekking tot de zich voordoende schade, verzekerde bedrag. Indien er in voorkomende gevallen geen verzekeringsdekking mocht blijken te bestaan, om welke reden dan ook, is de aansprakelijkheid van Softshop beperkt tot de factuurwaarde van de schadetoebrengende zaak, exclusief btw.

3. Koper is gehouden Softshop te vrijwaren van aanspraken van derden op schadevergoeding wegens gebreken in de door Softshop geleverde zaken en/of diensten.

Betaling

1. Levering van produkten, systemen en/of vergoedingen voor geleverde diensten vinden uitsluitend a contant, IDEAL,PAYPAL danwel op een andere wijze overeengekomen met Softshop.

2. Indien betaling plaatsvindt door aan de koper toegezonden facturen, dienen deze binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Verrekening is niet toegestaan.

3. Bij niet tijdige betaling is koper over het factuurbedrag c.q. restant vanaf de factuurdatum een rente verschuldigd, welke op jaarbasis gelijk is aan de wettelijke rente vermeerderd met 2%.

4. Wanneer Softshop een onbetaald gebleven factuur of gedeelte daarvan aan een derde ter incasso geeft, zijn alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten daarmee verband houdend, voor rekening van de koper. Voor de buitengerechtelijke kosten is koper minimaal 15% van de hoofdsom vermeerderd met de reeds verschenen rente aan Softshop verschuldigd, met een absoluut minimum van € 75,00 exclusief btw.

5. Bij het betalen knop gaat u akkoord met een betalingsverplichting , indien u op deze knop drukt wordt de bestelling direct verwerkt.

5. PayPal: Bestellingen die zijn betaald met PayPal worden direct verwerkt (klant betaalt +3 % toeslag)

Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Softshop aan koper te leveren en geleverde zaken blijven eigendom van Softshop tot dat de koper aan al zijn verplichtingen jegens Softshop ter zake de vorige en volgende gelijksoortige leveranties, ter zake door Softshop verrichte of te verrichten bijkomende werkzaamheden, alsmede ter zake de vorderingen van Softshop op koper wegens tekort schieten door koper in nakoming van zijn verbintenis jegens Softshop heeft voldaan.

Ontbinding Indien:

a. Koper enige op hem berustende verplichting jegens Softshop niet, niet tijdig of niet juist nakomt.
b. Koper failliet verklaard wordt, of een verzoek daartoe ingediend is, surceance van betaling aanvraagt of aangevraagd is, of wanneer hij in- voorlopige- surceance van betaling verkeert.
c. Op het geheel of gedeelte van zijn eigendommen beslag wordt gelegd.
d. De Koper krachtens rechtelijk vonnis handel onbekwaam is geworden of van zijn vrijheid beroofd is.
e. Koper ontbonden of geliquideerd wordt of, indien het een natuurlijk persoon betreft, overlijdt.
f. Koper overgaat tot staking of daartoe is overgegaan, overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaand bedrijf, en koper nog niet aan al zijn verplichtingen jegens Softshop heeft voldaan, heeft Softshop het recht door het enkel plaatsvinden van een der opgemelde omstandigheden, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, hetzij het geleverde als eigendom van Softshop terug te vorderen, hetzij enig bedrag door koper aan Softshop verschuldigd, in zijn geheel op te eisen.
Daarnaast heeft Softshop het recht om van koper schadevergoeding te vorderen.

Letop: De algemene voorwaarden worden automatisch uit de instellingen gehaald en op de website getoond. Wanneer u de algemene voorwaarden wilt aangepassen dan gaat u naar "Instellingen".

Levering

1. Maatwerk valt niet onder het recht van retour en derhalve; de klant is verplicht de bestelde en ter levering aangeboden zaken, zoals op afspraak geassembleerde systemen, in ontvangst te nemen. Zoniet dan wordt 10% van het totale orderbedrag in rekening gebracht.

2.Levertijden worden slechts bij benadering opgegeven, de maximale levertijd zal 30 dagen bedragen tenzij anders overeengekomen. Bij het niet kunnen leveren binnen de geldende levertermijn heeft de consument het recht om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd met de verkoper overeen te komen.

3. Onjuistheden in de aflevering geven koper niet het recht de voldoening aan zijn eigen verplichtingen jegens Softshop op te schorten.

4. Indien de aflevering wordt vertraagd of niet kan plaatsvinden door overmacht, waaronder in ieder geval begrepen wordt in- en exportbelemmeringen, transportmoeilijkheden, wanprestaties door toeleveranciers van Softshop, en/of de leverancier of fabrikant het product niet meer kan leveren, is Softshop gerechtigd de leveringstermijn te verlengen, danwel de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding verplicht te zijn. Ook is Softshop dan gerechtigd een vergelijkbaar alternatief te leveren.

5. Tekeningen, afbeeldingen en andere gegevens omtrent afmetingen, gewichten, kleuren enz. gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

6. Volledig garantie bij een nieuwe product (Excl. Maatwerk & Software), bij een gebruik product alleen garantie bij defect retourneren (hieronder valt gebuikt sporen)

7. Gebruikte producten kunnen altijd gebruikers sporen bevatten.

Retourrecht
- U hebt het recht door Softshop.nl geleverde artikelen binnen 14 dagen na ontvangst retour te sturen. (voldoende gefrankeerd bij postzending) in originele ongeopende verpakking en in ongebruikte staat onder toezending van een kopie van de betreffende factuur en zonder opgaaf van reden.
Hiervoor dient u een RMA slip te maken in uw account in uw ordergeschiedenis.

- Indien de artikelen ongebruikt zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, betaalt Softshop.nl u de betaalde prijs. Kosten voor retourzendingen zijn voor uw eigen rekening.
- Wanneer de door Softshop.nl afgeleverde artikelen niet binnen de "zicht" termijn zijn teruggezonden, gelden de zaken als door u zonder enig bezwaar geaccepteerd.

- Terug betalingen worden binnen 14 dagen terugbetaald op de rekening waarmee de betaling is verricht.